logo

09133977477

آئین نامه دانشجویی موسسه توتیای بام کویر

ماده ۱ : هدف و محتوای آئین نامه

هدف از تدوین این آیيننامه اجرایي، ارائه مقررات ناظر بر تحصيل دانشجویان شرکت کننده در دوره های موسسه موزش توتیای بام کویر و در آن ضوابط قانوني و بایدها و نبایدهای آموزشي تحت عنوان ماده های ۱ تا 7 توضيح داده شدهاند.

ماده : 2 تعریف ها

دوره حضوری: شيوهای از آموزش که دانشجو در آن به صورت تمام وقت و با حضور فيزیکي در موسسه اقدام به شرکت در دوره های آموزشي ميکند.

دوره آنالین )الیو(: شيوه ای از آموزش که دانشجو در آن به صورت غير حضوری و از طریق نرم افزارهای آموزش از راه دور مانند Adobe Connect و …. اقدام به شرکت در دوره های آموزشي مي کند.

ماده:3 قوانین و شرایط ثبت نام

بند ۱: کليه ثبت نام کنندگان موظفند پيش از ثبت نام در دوره ضمن توجه به پيش نيازهای اعالم شده دوره از سوی موسسه، در صورت مواجهه با هر گونه پرسش و رفع ابهام، موضوع را با کارشناسان ثبت نام توتیای بام کویر در ميان بگذارند.

بند:2 ثبت نام کنندگان مي بایست به هنگام تکميل فرم ثبت نام از صحت شماره تماس و ایميل خود در فرم مربوطه اطمينان حاصل نمایند. کليه ارتباطات موسسه )تماس تلفني، پيامک و ایميل( از لحظه ثبت نام به بعد بر مبنای اطالعات ارائه شده در این فرم بوده و الزم است هرگونه تغييری سریعا به اطالع موسسه رسانده شود.

بند:3 تاریخ برگزاری اعالم شده به هنگام ثبت نام قطعي نبوده و برگزاری دوره ها منوط به حد نصاب رسيدن دوره مي باشد. هر گونه تغيير در تاریخ برگزاری دوره از طریق کارشناسان، پيامک و یا ایميل به اطالع ثبت نام کنندگان خواهد رسيد.

ماده:4 امور و مسائل مالی

بند۱-دانشجو مي تواند به دو شيوه نقدی و اقساطي نسبت به پرداخت هزینه دوره های آموزشي خود اقدام نماید. در روش پرداخت نقدی تمامي هزینه دوره مي بایست تا قبل از شروع دوره و از طریق یکي از روش های زیر پرداخت گردد:

  • واریز وجه به حساب بانکي؛ به IR150150000002178800089102 توتیا بام کویر

ماده :5 جابجایی یا انصراف

بند ۱: دانشجو مي تواند در صورت تائيد کارشناس ثبت نام توتیای بام کویر نسبت به جابجایي کالس ثبت نام شده خود با دوره دیگر و یا تغيير شيوه حضور در دوره خود اقدام نماید. این امکان تنها پس از در نظر گرفتن شرایط و ضوابط مربوطه توسط کارشناس موسسه بوده و تنها با تائيد وی این جابجایي امکان پذیر است.

بند :2 دانشجو مي تواند از دوره حضوری یا آنالین )الیو( خود نهایتا تا پایان ساعت رسمي جلسه اول )اعالم شده از سوی موسسه( و تنها از طریق ثبت تيکت در پرتال موسسه انصراف داده و شهریه خود را به صورت کامل باز پس بگيرید. به عنوان مثال چنانچه ساعت برگزاری کالسي از ساعت 7:30۱ الي 20:30 باشد، درخواست انصراف از این دوره مي بایست نهایتا تا ساعت 20:30 از طریق پرتال ثبت گردد.

بدیهي است در صورت اقدام پس از مدت زمان تعيين شده هر گونه درخواست مبني بر انصراف و عودت وجه ترتيب اثر داده نخواهد شد.

بند :3 کليه ضوابط و قوانين این ماده تنها به دوره های عمومي تعلق داشته و کمپ های آموزشي و یا جشنواره ها از شرایط و قوانين مختص خود پيروی مي کنند.

ماده :6 شرایط و مراحل دریافت مدرک

بند ۱: درصورت احراز شرایط ذیل و در پایان دوره حضوری/آنالین )الیو(، دانشجو مي تواند مدرک خود را به 2 شيوه: ۱- دانلود نسخه PDF مدرک از پرتال -2 ثبت درخواست مدرک چاپي از طریق سيستم تيکتينگ پرتال دریافت نماید:

  • تسویه مالي
  • شرکت در نظرسنجي دوره )به صورت آنالین یا حضوری(
  • رعایت حد مجاز غيبت در طول دوره فارغ از حضوری یا آنالین )الیو( بودن دوره ) نهایتا %30 از مجموع تعداد جلسات به غير از کمپ ها(
  • قبولي در آزمون دوره )در صورت برخورداری دوره از آزمون(
  • تایيد استاد )شامل: شرکت در بحث، انجام کارهای عملي و …(

* الزم به ذکر است مدارک صادر شده برای هر دو شيوه آموزش حضوری و آنالین)الیو( یکسان است. کليه مدارک صادر شده توسط موسسه آموزش عالي آزاد توتیای بام کویر از اعتبار باالیي برخوردار بوده و زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مي باشند.

بند :2 دریافت نسخه چاپي مدرک )مرتبه ۱( تا 30 روز پس از اعالم صدور از سوی موسسه برای دانشجو رایگان خواهد بود. هرگونه درخواست چاپ مدرک خارج از این بازه زماني مشمول هزینه خواهد شد.

بند :3 مدارک دانشجویان و یا کارمنداني که از طرف شرکت یا سازمان خود در دوره های این موسسه شرکت مي کنند تنها به بخش آموزش شرکت مربوطه تحویل مي گردد.

ماده :7 شرایط و ضوابط ویژه دوره های آنالین )الیو(

بند ۱: کليه دانشجویان جهت شرکت در دوره های آنالین)الیو( مي بایست از امکانات زیر برخوردار باشند:

  • بهره مندی از یک کامپيوتر با توان پردازش حداقل .4۱گيگاهرتز
  • امکان اتصال به اینترنت با سرعت حداقل ۱مگابيت بر ثانيه
  • برخورداری از ميکروفن و دوربين )WEBCAM( بر روی PC یا لپ تاپ

بند:2 فایل ویدئویي جلسات دوره های دارای مجوز ضبط )جهت اطمينان از دارا بودن مجوز ضبط با کارشناس خود تماس حاصل فرمائيد( حداکثر تا ۱ هفته پس از برگزاری آن جلسه بر روی سامانه GoToClass آپلود خواهند شد. حداکثر مدت زمان مجاز شما برای دسترسي به این فایل ها 2 ماه خواهد بود.

بند:3 مجوز صادر شده از سوی موسسه توتیای بام کویر برای مشاهده ویدئوهای جلسات تنها شخصي بوده و دانشجویان این مجوز را نخواهند داشت که این ویدئوها و یا هرگونه فيلم برداری از جلسات را به فرد یا سازماني دیگر منتقل کنند.

بند:3 فروش و یا پخش جلسات ضبط شده کالس های آنالین )الیو( این موسسه به هر نحوی غير مجاز و غير قانوني مي باشد و موسسه آموزش عالي آزاد توتیای بام کویر این حق را برای خود محفوظ مي دارد تا در صورت مشاهده چنين مواردی موضوع را از طریق مراجع ذیصالح پيگيری نماید.

بند :4 ویدئو جلسات ضبط شده شامل پرسش و پاسخ، مکالمات، عکس ها و کليه مطالب مطرح شده در طول جلسه کالس بوده و دانشجو با شرکت در این دوره به موسسه آموزش عالي آزاد توتیای بام کویر این مجوز را خواهد داد که از این فایل های ویدئویي برای مقاصد تبليغاتي یا آموزشي خود استفاده کند.

بند :5 ساعات دسترسي به البراتورهای موسسه جهت انجام کارهای عملي دانشجویان از طرف موسسه به دانشجویان اعالم مي گردد.

بند :6 موسسه آموزش عالي آزاد توتیای بام کویر تا این دوره ها را به بهترین شکل ممکن برگزار کند. اما مطابق با طبيعت برگزاری دوره های آنالین )الیو(، احتمال بروز اتفاقاتي غير قابل پيش بيني وجود خواهد داشت. با این حال تيم پشتيباني توتیای بام کویر همواره در کنار شما خواهند بود تا مشکالت شما در کوتاه ترین زمان ممکن رفع گردد.

موسسه توتیای بام کویر